Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) | Hamani.cz
Nákupní košík
0 Kč
POKLADNA
 
 
 

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Rapid Distribution s.r.o., se sídlem Pardubice, Bohdanečská ul. 135, PSČ 53009, IČO: 28781406 ( dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Fáblovka 404, PSČ 53352 Pardubice
  email: hamani@hamani.cz
  telefon: 739 107 335
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě navštívení webových prezentací provozované správcem nebo na základě smluvních vztahů.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro nepersonalizovanou reklamu,
  • zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 8 let od ukončení smluvního vztahu - tedy po dobu, po kterou můžou být předmětem finanční kontroly),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, v případě, že není jiný právní titul pro zpracování osobních údajů.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zabezpečeného spojení.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.

Informace o webu a souborech cookies

Webové stránky Hamani.cz využívají soubory cookies.

Co jsou cookies a pravidla používání cookies

Pro základní funkčnost, tedy nakupování v našem eshopu, používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory, ukládané do vašeho počítače či mobilního zařízení.

Data, která ukládáme do cookies, souvisí pouze s provozem webu Hamani.cz. Cookies obsahují pouze vámi nastavené preference a volby a nelze je identifikovat s vaší osobou, jelikož neobsahují žádné vaše osobní informace.
Navštěvníky našich webových stránek nešmírujeme a šmírování neumožňujeme ani třetím stranám. Nevyužíváme žádnou službu ani obsah třetích stran, které by mohly takovou aktivitu umožňovat. Na server, s výjimkou objednávek dočasně uložených v jeho neveřejné části, neukládáme žádné vaše osobní informace.
Záleží nám na vás a pečlivě dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů, protože jen díky vám se můžeme snažit naplňovat naši základní ideu být vaším spolehlivým dodavatelem kvalitních potravinářských produktů. Rádi pro vás budeme bezpečným přístavem pro nakupování, aniž byste museli mít obavy ze ztráty svého soukromí. Pokud si přesto přejete odstranit cookies, stikněte tento odkaz. Cookies budou smazány a relace ukončena.
Pokud chcete vyzkoušet naše služby nebo jste již naším váženým zákazníkem, prosím vstupte. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vaši objednávku!