Všeobecné obchodní podmínky | Hamani.cz
Nákupní košík
0 Kč
POKLADNA
 
 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti
Rapid Distribution s.r.o.
Se sídlem Pardubice, Fáblovka 404, PSČ 53352
IČO: 28781406
DIČ: CZ28781406
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26983
adresa pro doručování elektronické pošty: hamani@hamani.cz
(dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují podmínky pro nákup zboží prostřednictvím online obchodu prodávajícího umístěném na internetové adrese www.hamani.cz (dále jen „eshop“)
 2. Nabízené zboží může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem.
 3. Pro účely těchto OP a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) se za podnikatele považuje jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
 4. Pro účely těchto OP a ve smyslu ustanovení § 419 OZ se za spotřebitele považuje jakákoli osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).
 5. Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „kupující“).
 6. Právní vztahy neupravené těmito OP se řídí právním řádem České republiky.

II. Specifikace zboží, cena zboží a kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto OP.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách eshopu.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden u každého zboží.
 4. Webové rozhraní eshopu obsahuje ceny jednotlivého zboží, které jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Webové rozhraní eshopu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.
 6. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v eshopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 7. Pro objednání zboží se kupující nemusí registrovat.
 8. Veškeré objednávky odeslané do systému jsou považovány za závazné.
 9. Objednávku je možné učinit elektronickým nákupním košíkem, emailem, telefonicky nebo SMS (Cena SMS a telefonního hovoru je dle tarifu kupujícího).
  1. Email: hamani@hamani.cz;
  2. GSM: 737 732 188;
  3. SMS: 737 732 188.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 11. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce (dále jen „email kupujícího“).
 12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 13. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky na email kupujícího.
 14. Kupující má právo zrušit svou objednávku bez udání důvodu do momentu vyexpedování zboží. Storno objednávky kupující provede zasláním emailu na hamani@hamani.cz či telefonicky na čísle 739107335.
 15. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 16. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 239246475/0600, vedeným u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. V případě platby v hotovosti na dobírku bude kupní cena považována za zaplacenou úhradou ceny dopravci při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bude kupní cena považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na email kupujícího. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží.

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 2. V případě, že je zboží skladem, zavazuje se jej prodávající expedovat do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 3. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce, a tedy kupní mmlouvě, na účet kupujícího.

V. Přepravní podmínky

 1. Podrobnější informace viz Doprava.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.
 2. Je-li kupující podnikatelem, platí, že prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který je podnikatelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). V případě podnikatele se práva z vadného plnění řídí OZ bez ustanovení týkajících se spotřebitele, zejm. pak bez ustanovení § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy věc převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 5. Ustanovení uvedená v čl. VII.4 OP se nepoužijí u:
  • zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Kupující je povinen při přebírání zásilky od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit prodávajícímu. Dopravce je povinen sepsat protokol o poškozené zásilce.
 7. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vadu, oznámí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícímu na adresu eshopu, emailem: info@hamani.cz nebo telefonicky na tel. 739107335.
 8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na zboží po jeho převzetí vnější událost.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
  • na odstranění vady opravou zboží
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od kupní smlouvy
 10. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
 12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 13. Právo na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit.
 14. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 15. Práva z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit na adrese: Rapid Distribution s.r.o., Za školou 87, 280 02 Kolín.
 16. Pro urychlení reklamace kupující přiloží následující informace:
  • datum převzetí zboží,
  • název a číslo výrobku, a kupní cena (doklad o zakoupení či udání přesného dne nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
  • popis závady a návrh na vyřízení reklamace
  • kontaktní spojení (telefonní číslo nebo email)
  • adresu zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána
 17. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl.
 18. O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady.
 19. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 20. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 21. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.
 22. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 23. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen kupujícímu bezhotovostně převodem na účet, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak.
 24. V případě sporu prodávající upřednostňuje smírné řešení. Spotřebitel je oprávněn svou stížnost zaslat písemně do sídla prodávajícího nebo elektronicky na email: info@hamani.cz

VIII. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího-spotřebitele.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v eshopu), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Tato lhůta běží:
  • jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou, ode dne převzetí zboží,
  • jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 (čtrnácti) dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 4. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo email.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je přílohou těchto OP, a je přístupný na internetových stránkách prodávajícího.
 6. Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit:
  • vyplněním a odesláním následujícího formuláře ››, nebo
  • emailem na adresu: hamani@hamani.cz
 7. Přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu potvrdí.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 10. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 11. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 12. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:
  • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím v míře větší než je míra nutná k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující by měl se zbožím nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.
  • Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 13. Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel zboží ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel zboží ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 14. Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
 15. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy v případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČO) nevzniká.

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Při vyplnění objednávky zboží prostřednictvím elektronického nákupního košíku nám poskytujete některé Vaše osobní údaje, jejichž zpracování se řídí dokumentem
  Zásady zpracování osobních údajů (GDPR).
 2. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající. Prodávající není oprávněn zpřístupnit kupní smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

X. Kontaktní údaje prodávajícího

 1. Sídlo společnosti: Rapid Distribution s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Email: hamani@hamani.cz, Web: www.hamani.cz
 2. Doručovací adresa společnosti: Rapid Distribution s.r.o., Za školou 87, 280 02 Kolín, Email: hamani@hamani.cz, Web: www.hamani.cz

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - odd. ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz
  Web: http://www.coi.cz
 2. Spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn znění OP kdykoli měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však OP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.